Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
^Powrót do góry strony
  
  
  

Nasze przedszkole

Przedszkole Samorządowe Nr 13

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 13

W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA LATA

2014 -2017

 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

                                                                       J. Korczak

Integralną częścią koncepcji pracy przedszkola są roczne plany pracy opracowywane na każdy rok szkolny.

 

Dane ogólne, lokalizacja

Przedszkole Samorządowe Nr 13 w Białej Podlaskiej powstało w 1982 roku. Pierwszą jego siedzibą był budynek przy ul. Terebelskiej 45. Od 1995 roku przedszkole mieści się w lokalu przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 17. Placówka posiada dobrą lokalizację, dogodny dojazd i parking, co ułatwia rodzicom szybki i sprawny dowóz dzieci.

Przedszkole otoczone jest dużym, zadrzewionym placem zabaw, wyposażonym w sprzęt rekreacyjno – sportowy uwzględniający możliwości wiekowe i zainteresowania wychowanków.  Zaspokaja on potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Baza

Bazę przedszkola stanowi sześć sal zajęć dydaktycznych z przylegającymi do nich szatniami, łazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi. Sale są przestronne, jasne i dobrze wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Kadra

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowi 13 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dwunastu z nich posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Są to w większości nauczyciele dyplomowani (12), dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie, ciągle doskonalący się zawodowo i poszukujący nowatorskich  rozwiązań.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworząc miłą i  przyjazną atmosferę.

Wychowankowie

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Mają one warunki do samorealizacji, aktywnego odkrywania własnych możliwości a także rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole bezpieczne i przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
 • Miejsce radosnej zabawy, wszechstronnego rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
 • Gwarancja sukcesu w szkole.

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Każdego wychowanka traktujemy podmiotowo.
 • Stwarzamy warunki do indywidualnego, twórczego rozwoju dziecka uwzględniając jego aktywność fizyczną, twórczą, emocjonalną i społeczną.
 • Wspieramy kreatywność, pomagamy w rozwoju talentów.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękno, dobro, prawda i miłość.
 • Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami i zdolnościami.
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka.
 • Kształtujemy postawy prozdrowotne, wspieramy i rozwijamy aktywność ruchową.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • Wyposażamy dziecko w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki szkolnej.
 • Przygotowujemy do odnoszenia i przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażką i trudnościami.
 • Uczymy  akceptacji i poszanowania każdego człowieka.
 • Kształtujemy poczucie przynależności regionalnej i narodowej.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w naszej placówce.
 • Stoimy na straży praw dziecka, zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa.
 • Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, oraz organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

 MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent naszego przedszkola:

 • Osiągnął dojrzałość szkolną- jest przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego.
 • Wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
 • Posiada podstawową wiedzę o świecie.
 • Jest samodzielny, radzi sobie w różnych sytuacjach, w życiu codziennym.
 • Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości.
 • Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania- rozwija je.
 • Dąży do rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.
 • Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.
 • Wyraża własne zdanie, opinie i emocje.
 • Ma pozytywny obraz samego siebie, zna swoje możliwości.
 • Jest aktywny, ambitny, dociekliwy i kreatywny.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Okazuje szacunek innym ludziom.
 • Zna i przestrzega norm społecznych.
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Potrafi cieszyć się z sukcesów, ale dobrze radzi sobie z porażką.
 • Nie obawia się wystąpień publicznych, chętnie uczestniczy w przedstawieniach, przeglądach i konkursach.
Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.